יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
דף הבית דבר המנהל פרשת השבוע יצירת קשר.

סלילת דרכינו החינוכית בנויה על תפיסותיו המהותיות של מרן הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל את החינוך מעט אחר עלייתו ארצה בשנת תרס"ד (1904). בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות, ביסס הרב דרשה על שתי אמרות חז"ל: זו שבתלמוד הבבלי (שבת קיט) המשווה תינוקות של בית רבן ל"משיח" וזו שבמדרש (פתיחתא לאיכה רבתי) התולה חורבן וגלות באי-תמיכה כלכלית של העם במלמדי תינוקות. העובדה שחז"ל נוקטים ביטויים כל כך חדים – 'משיחיות' ו'חורבן' – מבהירה, לדעתו, עד כמה החינוך הוא מסד, תשתית ואבן פינה לכול-מכול-כול. ואם אכן כך, הרי לא רחוקה הדרך מן המסקנה המתבקשת: "יסוד האומה ביחס לעתיד שלה תלוי ביסוד החינוך". הרב מדגיש, כי המוקד החינוכי אינו יכול להיות כולו כללי, כולו אוניברסלי: "החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתות תכונתה", ולכן חלק לא מבוטל מן העשייה החינוכית הישראלית טעון ייחוד. בהתאם לכך, סבר הרב קוק, שאנחנו "מוכרחים להיות גבורי כוח, לכבוש לנו דרך לעצמנו במהלך החינוך, ולא להיהפך לקופים מחקים, אפילו אם 'נתרגם' את הכל לעברית". בהתבטאות נוספת, חמש שנים מאוחר יותר (תרס"ט, 1909), הוא קובע, כי "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר". לאמור: מידות מתוקנות חשובות לא פחות מידע, אלא יותר. זאת ועוד, המתחנך נדרש גם ל"הכשרה מדעית" – ידיעה רחבה בכל ענפי החכמות הרוחניות שהן רגליים לחכמה האלקית ולימוד משמעותי ליתר החכמות - מוסר, מדעים, מדות, פיוט ושירה, וחלקים רחבים מחכמת הנפש. נמצא שהננו נתבעים לעליה תרבותית גדולה, שהיא רצופה כולה בקדושה ובטהרה. דרישה זו נובעת מהכרת הרב ש"כל מידה טובה ודרך ארץ הרי היא בכלל התורה", ולכן כל לימוד המדעים מביאים להכרה אלקית ולאהבתו. חזון זה קורם עור וגידים והופך ב"אור בשחר" קמעא קמעא למציאות. בית הספר אור השחר 'מתרגם' עקרונות אלה, הלכה למעשה, בהציבו דרך לגדול בדרכה של תורת משה ולהעצים את ילדנו בכל תחומי החיים. "אור השחר" מתכוון להמשיך להבנות מתוך תקווה, שאכן חפץ ד' בידינו יצלח ובתינו יהיה ראוי להיות בית של חינוך ויזכה לצעוד בנתיבים ראויים, למלא צוואת אבינו הראשון "ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית יח, יט) ומגלה ה'משך חכמה' שם: "שמקור מצות חינוך כמצוות עשה מקורו מזה הפסוק לבנים ולבנות, נפעל ביחד להקים דורות של בנים ובנות, לתפארת ישראל והעולם. ורק מתוך כך גבורי התרבות שלנו ושל ילדינו יהיו המחכנים שלנו. עוזי